Algemene Verkoopsvoorwaarden

ALGEMEEN - PRIJZEN - LEVERINGEN - BETALINGSVOORWAARDEN - ANNULERING - TERUGNAME VAN GOEDEREN - GARANTIE - KLACHTEN

Algemeen

Top Office is een oefenfirma van het VDAB Competentiecentrum Brugge. Alle transacties via Top Office zijn virtueel en niet rechtsgeldig.

Onze verkoop is onderworpen aan de hieronder vermelde algemene voorwaarden. Elk ander beding in de aankoopvoorwaarden van de bestelbon of andere documenten die uitgaan van onze klanten, wordt als nietig beschouwd en niet aanvaard, met uitzondering van deze uitdrukkelijk schriftelijk door ons aangenomen.

Van elke klant wordt geacht dat hij bij het plaatsen van een bestelling die verkoopsvoorwaarden die hierna worden vermeld, kent en aanvaardt, ook al stemmen ze niet overeen met zijn eigen aankoopvoorwaarden.

Prijzen

Onze tarief- en catalogusprijzen zijn één jaar geldig vanaf de publicatiedatum van onze catalogus. Onvoorziene verhogingen van de fabricagekosten of ongunstige wisselkoersen kunnen ons ertoe noodzaken sommige prijzen van week tot week te wijzigen.

Alle prijzen geafficheerd op onze site zijn exclusief btw.

Leveringen

Elke te voorzien leveringsmoeilijkheid moet door de klant worden gemeld bij bestelling.

De leveringstermijnen worden slechts ter inlichting opgegeven. Het feit dat deze termijnen worden overschreden, geeft, welke ook de oorzaak ervan is, aan de koper geen enkel recht op schadevergoeding, boetes, vernietiging van de bestelling of verbreking van de overeenkomst.

Bestellingen voor een bedrag boven de 1 500 euro (excl. btw) worden franco begane grond geleverd. Voor kleinere bestellingen worden 30 euro administratiekosten aangerekend. [terug naar boven]

Betalingsvoorwaarden

Alle goederen blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik dat het volledige bedrag van de aankoop vereffend is.

Op bestellingen voor bedragen boven 24 790 euro (exclusief btw) dient een voorschot te worden betaald (20 % van de totale som).

Betaling van de facturen binnen 10 dagen geeft recht op 2 % disconto. De normale betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum. 

Betalingen na de vervaldag brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 8,5 %, alsook een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van 25 euro) als schadebedrag

Annulering

Verbreking van gedane bestellingen om welke reden ook dient binnen de 48 uur te gebeuren en is enkel mogelijk mits akkoord van de verkoper. Annulering na deze periode zal in hoofde van de verkoper een recht op schadevergoeding toekennen ten belope van 30 % van de totale aankoopsom.

Terugname van goederen

Goederen kunnen enkel worden teruggenomen mits formeel voorafgaand akkoord. De goederen mogen niet langer dan 2 weken geleden geleverd zijn en moeten in perfecte, oorspronkelijke staat worden terugbezorgd. [terug naar boven]

Garantie

6 maanden op elke fabricagefout en voortijdige slijtage bij normaal gebruik.

Klachten

De klant word verzocht altijd eerst het aantal pakken en de inhoud ervan te controleren alvorens de leveringsbon te tekenen. Indien hij merkt dat de levering niet overeenstemt met de bestelling, dient hij dat te vermelden op de leveringsbon en ons telefonisch te contacteren binnen 48 uur. 
[terug naar boven]

Joomla templates by Joomlashine